இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

பாலின நிர்ணயம்

பாலின நிர்ணய அமைப்பு என்பது ஒரு உயிரியல் அமைப்பாகும், இது மரபணு பெண்களின் உயிரணுக்களில் மரபணு ஆண்களின் உயிரணுக்களில் XY குரோமோசோம் கலவையின் இருப்பின் அடிப்படையில் ஒரு உயிரினத்தில் பாலியல் பண்புகளின் வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது.

நஞ்சுக்கொடி பாலூட்டிகளில், Y குரோமோசோமின் இருப்பு பாலினத்தை தீர்மானிக்கிறது. பொதுவாக, பெண்களின் செல்கள் இரண்டு X குரோமோசோம்களையும், ஆண்களின் செல்கள் X மற்றும் Y குரோமோசோம்களையும் கொண்டிருக்கும். எப்போதாவது, தனிநபர்கள் பாலியல் குரோமோசோம் அனூப்ளோயிடிகளுடன் பிறக்கிறார்கள், மேலும் இந்த நபர்களின் பாலினம் எப்போதும் Y குரோமோசோம் இல்லாத அல்லது இருப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனவே, 47,XXY மற்றும் 47,XYY காரியோடைப்கள் கொண்ட நபர்கள் ஆண்கள், அதே சமயம் 45,X மற்றும் 47,XXX காரியோடைப்கள் உள்ளவர்கள் பெண்கள்.

பாலின நிர்ணயம் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் வுமன்ஸ் ஹெல்த் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் கர்ப்பம் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த், எகிப்திய மருத்துவ மனித மரபியல், மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு ஆராய்ச்சி, இரட்டை ஆராய்ச்சி மற்றும் மனித மரபியல், சீன மருத்துவ மரபியல், சமூக மரபியல் இதழ்.

Top