இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

பிறப்புறுப்பு

பிறப்புறுப்பு என்பது ஆண் அல்லது பெண் இனப்பெருக்க அமைப்பின் உறுப்புகள். பிறப்புறுப்பில் உள் மற்றும் வெளிப்புற பாகங்கள் அடங்கும். பெண்ணின் உள் பிறப்புறுப்புகள் கருப்பைகள், ஃபலோபியன் குழாய்கள், கருப்பை, கருப்பை வாய் மற்றும் யோனி ஆகும். ஆண்களின் உள் பிறப்புறுப்புகள் விரைகள், எபிடிடிமிஸ் மற்றும் வாஸ் டிஃபெரன்ஸ் ஆகும்.

பிறப்புறுப்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல், மகப்பேறு புற்றுநோயியல், ஆண்ட்ராலஜி மற்றும் பெண்ணோயியல் தற்போதைய போக்குகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, பெண்கள் மற்றும் ஆரோக்கியம், பெண்கள் உடல்நலம், பெண்கள் ஆரோக்கியம் (லண்டன், இங்கிலாந்து), பெண்கள் ஆரோக்கியத்தின் சர்வதேச இதழ், மருத்துவச்சி மற்றும் பெண்கள் ஆரோக்கியம் பற்றிய இதழ்.

Top