மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

நெறிமுறை

நெறிமுறை என்பது மருத்துவ பரிசோதனையின் முழுமையான தகவல்களைக் கொண்ட ஒரு ஆவணமாகும். ஒரு நெறிமுறை முக்கியமாக சோதனையின் தொடக்கம், சோதனைகளின் முடிவு, உள்ளடக்கிய அளவுகோல்கள், பிரத்தியேக அளவுகோல்கள், பயன்படுத்தப்படும் புள்ளிவிவர நுட்பங்கள் மற்றும் பிற முறைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் நெறிமுறை இதழ்கள்
, மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், டயாலிசிஸ் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி, மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக ஆராய்ச்சியின் அன்னல்ஸ், மருத்துவ நோயறிதல் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் JBR ஜர்னல், பைலட் மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள், சோதனைகள், மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் பைலட் சோதனைகள், Epide ஜர்னல்கள் சமூக ஆரோக்கியம், தொற்றுநோயியல், மருத்துவ சோதனைகள், மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் உயிரியல் நெறிமுறைகள், மருத்துவ சோதனைகள், சமகால மருத்துவ சோதனைகள், மருத்துவ பரிசோதனைகளின் சர்வதேச இதழ்

Top