மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

க்ளினிசெஸ்கி இஸ்பிட்டானிய லெகார்ஸ்ட்வ்

லெகார்ஸ்ட்வா வோட்யாட் டோப்லெக்செனியா பாலி அல்லது காக் சஸ்ட் லெச்செனியா. லெகார்ஸ்ட்வா பிரேட்னாசென்டி லெச்சனி அல்லது சோஸ்டோயனி, எஃபக்டிவ்னஸ்ட் கோட்டோரிக் போட்வேர்க்ட்ஸ் மற்றும்.

 

ஸ்வயசன்னி ஷுர்னல் கிளினிசெஸ்கி மற்றும் ஸ்பைடனி லெகார்ஸ்ட்வென்னிக்ஸ் ஸ்ரேட்ஸ்ட்வ்
யூர்னல் கிளினிசெஸ்கிஸ்கிஸ்கிங், கிஸ்க்னாய்ட் и и иследований JBR, Отчеты о clinicheskich sluchayah, Annalы clinicheskih மற்றும் laboratornых иследование ராக்டிகா, கர்னல் ப்ரோப்லேம் லெகார்ஸ்ட்வென்னிஸ் ஸ்ரேக்ஸ்ட்வ், லெகார்ஸ்ட்வா - ஸ்பிரிங்கர், மெஜடுனரோட்னி ஷுர்னல் லெகார்ஸ்ட் பேன்ட், மற்றும் அல்கோல்னாயா சாவிசிமோஸ்ட், மெஜுதுனரோட்னி ஷுர்னல் நார்கோபோலிட்டிகி, அமெரிகன்ஸ்கி ஷுர்னல் ஸ்லோபோட்ரேபிள், குர்னால் இஸ்லெடோவனி அல்கோலியா மற்றும் நார்கோடிகோவ்

Top