மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

மருத்துவ பரிசோதனைகள் USFDA

மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்பது புதிய மருந்துகளின் உருவாக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் ஆகும். மருத்துவ பரிசோதனைகள் USFDA என்பது அமெரிக்காவில் உள்ள ஐக்கிய மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் ஆகும்.

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள் USFDA
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், JBR ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நோயறிதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி, மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக ஆராய்ச்சியின் வருடாந்திரங்கள், டயாலிசிஸ் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி, பைலட் மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள், சோதனைகள், பைலட் சோதனைகள் தொற்றுநோயியல் மற்றும் சமூக ஆரோக்கியம், தொற்றுநோயியல், மருத்துவ பரிசோதனைகள், மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் உயிரியல் நெறிமுறைகள், மருத்துவ சோதனைகள், சமகால மருத்துவ பரிசோதனைகள், மருத்துவ பரிசோதனைகளின் சர்வதேச இதழ்

Top