இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

இயற்பியல் கரிம வேதியியல்

இயற்பியல் கரிம வேதியியல் என்பது கரிம மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் வினைத்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். மேலும் குறிப்பாக, இயற்பியல் கரிம வேதியியல் இயற்பியல் வேதியியலின் சோதனைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி கரிம மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்கிறது மற்றும் ஒரு கோட்பாட்டு கட்டமைப்பை வழங்குகிறது.

இயற்பியல் கரிம வேதியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், வானியற்பியல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்ப இதழ், இயற்பியல் கரிம வேதியியல் இதழ், இயற்பியல் கரிம வேதியியலில் முன்னேற்றங்கள், இரசாயன சங்கத்தின் இதழ் பி: பிசிகல் ஆர்கானிக்

Top