இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

கணித உயிர் இயற்பியல்

கணித உயிர் இயற்பியல் என்பது உயிர் இயற்பியல் மற்றும் கணித உயிரியல் ஆகிய இரண்டின் துணைப் புலமாகும், இது உயிரினங்களின் உடலியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள உடல் மற்றும் இயற்பியல்-வேதியியல் வழிமுறைகள் மற்றும் அத்தகைய உடலியல் செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கும் மூலக்கூறு கட்டமைப்புகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. கணித உயிரியலின் முந்தைய நிலைகள் கணித உயிரியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது, பின்னர் உயிரியல் இயற்பியலில் கணிதத்தின் பயன்பாடு என விவரிக்கப்பட்டது, பெரும்பாலும் உயிரியல் அமைப்புகளின் குறிப்பிட்ட இயற்பியல்/கணித மாதிரிகள் மற்றும் அவற்றின் கூறுகள் அல்லது பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

கணித உயிரியல் இயற்பியல் தொடர்பான இதழ்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், வானியற்பியல் & விண்வெளித் தொழில்நுட்ப இதழ், கணித உயிரியல், கணித உயிரியல் இயற்பியல், கணித வேதியியல் இதழ், உயிர் இயற்பியல் இதழ்

Top