இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

இயற்பியல் வேதியியலுக்கான மேம்பட்ட கணிதம்

இயற்பியல் வேதியியலுக்கான மேம்பட்ட கணிதமானது அடிப்படை இயற்கணிதம் மற்றும் கால்குலஸை உள்ளடக்கியது மற்றும் நவீன இயற்பியல் வேதியியல் என்று அழைக்கப்படுவதைக் கையாள தேவையான மேம்பட்ட கணிதத்தில் மிகக் குறைவாகவே இருந்தது, இதில் குவாண்டம் வேதியியல் (அணு மற்றும் மூலக்கூறு அமைப்பு), ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்கவியல் ஆகியவை அடங்கும்.

இயற்பியல் வேதியியலுக்கான மேம்பட்ட கணிதத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், தூய மற்றும் பயன்பாட்டு இயற்பியல் இதழ், இயற்பியல் வேதியியலுக்கான கணிதம், இயற்பியல் வேதியியலுக்கான பயன்பாட்டு கணிதம், இயற்பியல் வேதியியல் தீர்வுக்கான கணிதம்

Top