இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

இயற்பியல் வேதியியல் முறைகளில் முன்னேற்றங்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் முறைகளின் முன்னேற்றங்கள்- இயற்பியல் வேதியியல் என்பது பொருளின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், சுற்றுச்சூழல், ஆற்றல் மற்றும் மருத்துவத்திற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் இயற்பியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் அளவீடுகளின் பயன்பாடு ஆகும். மேம்பட்ட இயற்பியல் வேதியியல் தலைப்புகளில் பல்வேறு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் முறைகள் (ராமன், அல்ட்ராஃபாஸ்ட் மற்றும் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, நியூக்ளியர் மேக்னடிக் மற்றும் எலக்ட்ரான் பாரா காந்த அதிர்வு, எக்ஸ்ரே உறிஞ்சுதல் மற்றும் அணுசக்தி நுண்ணோக்கி) அத்துடன் அணு-நிலை புரிதலை வழங்குவதற்கான தத்துவார்த்த மற்றும் கணக்கீட்டு கருவிகள் அடங்கும்: உயிர்-கண்டறிதல் மற்றும் ஏற்பிகளுக்கான நானோ சாதனங்கள், வினையூக்கம் மற்றும் உள்வைப்புகளின் இடைமுக வேதியியல், எலக்ட்ரான் மற்றும் புரோட்டான் பரிமாற்றம், புரதச் செயல்பாடு, ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வான்வழித் துகள்கள்.

இயற்பியல் வேதியியல் முறைகளின் முன்னேற்றங்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், வானியற்பியல் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்ப இதழ், இயற்பியல் வேதியியல் இதழ், இயற்பியல் வேதியியல் இரசாயன இயற்பியல், இயற்பியல் வேதியியல் ஆண்டு ஆய்வு, உயிர் இயற்பியல் வேதியியல்

Top