இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

செல்லுலார் உயிர் இயற்பியல்

செல்லுலார் பயோபிசிக்ஸ் என்பது உயிரியல் பொறியியல், உயிரியல் இயற்பியல், உடலியல் மற்றும் நரம்பியல் திட்டங்களில் மூத்த இளங்கலை மற்றும் பட்டதாரி மாணவர்களுக்கான அளவு சார்ந்த அடிப்படை உடலியல் உரை ஆகும். உயிரி இயற்பியலாளர்களுக்கு செல்லுலார் பயோபிசிக்ஸ் ஒரு முக்கிய குறிப்புப் பணியாகவும் செயல்படும். இது செல்லுலார் சவ்வுகளில் பொருள் கடத்தப்படும் அனைத்து முக்கிய வழிமுறைகளையும் விளக்குகிறது மற்றும் செல்கள் அவற்றின் கரைப்பான்களின் செறிவு, அவற்றின் அளவு மற்றும் சவ்வு முழுவதும் திறனை பராமரிக்க அனுமதிக்கும் ஹோமியோஸ்டேடிக் வழிமுறைகளை விவரிக்கிறது. அத்தியாயங்கள் தனிப்பட்ட போக்குவரத்து வழிமுறைகளால் ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன - பரவல், சவ்வூடுபரவல், இணைந்த கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் போக்குவரத்து, கேரியர்-மத்திய போக்குவரத்து மற்றும் அயனி போக்குவரத்து. ஒரு இறுதி அத்தியாயம் செல்லுலார் ஹோமியோஸ்டாசிஸில் உள்ள இந்த அனைத்து வழிமுறைகளின் இடைக்கணிப்பைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

செல்லுலார் பயோபிசிக்ஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், தூய மற்றும் பயன்பாட்டு இயற்பியல் இதழ், பொது உடலியல் மற்றும் உயிர் இயற்பியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிர் இயற்பியல் இந்திய இதழ், உணவு உயிரியல் இயற்பியல், உயிர் இயற்பியலில் முன்னேற்றங்கள்

Top