இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

கணக்கீட்டு உயிரியல் இயற்பியல்

புரதம் மற்றும் நியூக்ளிக் அமில அமைப்பு, மடிப்பு, தவறான மடிப்பு மற்றும் அசெம்பிளி, மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வடிவமைப்பு மற்றும் செல்லுலார் செயலாக்கம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய உயிரியல் செயல்முறைகள் பற்றிய நமது புரிதலை விரிவுபடுத்துவதற்கு கோட்பாட்டு அணுகுமுறைகளை உருவாக்குவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் கணக்கீட்டு உயிர் இயற்பியல் முன்னணியில் உள்ளது.

கம்ப்யூட்டேஷனல் பயோபிசிக்ஸ் தொடர்பான ஜர்னல்கள்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், தூய மற்றும் பயன்பாட்டு இயற்பியல் இதழ், உயிர் இயற்பியல் இதழ், உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிர் இயற்பியல் ஆவணக் காப்பகம், உயிரியல் இயற்பியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலில் முன்னேற்றம்

Top