இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்

இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0398

பயன்பாட்டு இயற்பியல் வேதியியல்

 பயன்பாட்டு இயற்பியல் வேதியியல்  ஒரு அடிப்படை அறிவியல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் குவாண்டம் வேதியியல் , ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மற்றும் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, பொருட்கள் மற்றும் இடைமுகங்கள் வரை அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. பயன்பாட்டு இயற்பியல் வேதியியல் ஒரு பொறியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் இருப்பதால், அனைத்து ஆராய்ச்சி குழுக்களும் சிறிய மற்றும் பெரிய சவால்களை கடைபிடிக்கும் அதிக பயன்பாட்டு திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளன, இதில் மருந்துகள், மர அறிவியல் மற்றும் பொருட்களின் போக்குவரத்து பண்புகள், சூரிய ஆற்றல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு ஆகியவை அடங்கும். ஸ்வீடிஷ் மற்றும் சர்வதேச தொழில்துறையுடனான தொடர்பு என்பது பிரிவின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு மற்றும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு ஆகும்.

இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் இயற்பியல்
இதழ்கள் , இயற்பியல் வேதியியல் இதழ், இயற்பியல் வேதியியல் இரசாயன இயற்பியல், இயற்பியல் வேதியியல் ஆண்டு ஆய்வு

Top