மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

மனநிலை கோளாறுகள்

மனநிலைக் கோளாறுகள் என்பது மனச்சோர்வு அல்லது இருமுனைக் கோளாறு போன்ற ஒரு நபரின் மனநிலையை உயர்த்துவது அல்லது குறைப்பது போன்ற ஒரு உளவியல் கோளாறு ஆகும். ஒரு மனநிலைக் கோளாறு என்பது மனநலக் கோளாறுகள் வகைப்படுத்தல் அமைப்பில் கண்டறியும் மற்றும் புள்ளியியல் கையேட்டில் உள்ள நோயறிதல்களின் குழுவாகும், அங்கு நபரின் மனநிலையில் ஏற்படும் இடையூறு முக்கிய அடிப்படை அம்சமாக அனுமானிக்கப்படுகிறது.

மனநிலை கோளாறுகள் என்பது நோயின் வகைப்பாடு ஆகும், இது மன நிலையில் உண்மையான மாற்றத்தை விவரிக்கிறது. மனச்சோர்வு பிரச்சினையின் கீழ் உள்ள நோய் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது: உண்மையான மனச்சோர்வு பிரச்சினை, இருமுனைப் பிரச்சினை (பைத்தியம் - பரவசமானது, அதிவேகமானது, சுயத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட உணர்வு, நம்பமுடியாத நல்ல நம்பிக்கை), நிலையான மனச்சோர்வு பிரச்சினை (நம்பிக்கைக்குரிய இரண்டாவது விகிதம் மனச்சோர்வு), சைக்ளோதிமியா (இருமுனையின் மென்மையான வகை பிரச்சினை), மற்றும் SAD (வழக்கமான முழு உணர்வு பிரச்சினை).

மனநிலை கோளாறுகள் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம், உளவியல் & உளவியல், பள்ளி மற்றும் அறிவாற்றல் உளவியல் சர்வதேச இதழ், மனநோய் மற்றும் சிகிச்சை, மனநிலைக் கோளாறுகளின் இதழ், மனநிலை மற்றும் கவலைக் கோளாறுகளின் உயிரியல், இருமுனைக் கோளாறுகளின் சர்வதேச இதழ், இருமுனைக் கோளாறுகள், அல்சைமர்ஸ் மற்றும் அல்சைமர்ஸ்

Top