மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

Peer Review Process

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ் is committed to timely evaluation and publication of fully accepted articles in our journals. In order to maintain high-quality publications, all submitted content goes through a standard review process. It follows a double-blind review procedure where reviewers remain anonymous to the authors, and the reviewers do not know the identity of the author. All publication decisions are made by the magazine's editor-in-chief, who are based on the reviewer's report. Authors of unaccepted articles will be notified immediately. Submitted manuscripts are considered confidential documents. We hope that our review and editing committees and reviewers will also treat the manuscript as confidential material.

Top