மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

Aim and Scope

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ் is a peer-reviewed, open-access, multidisciplinary journal that focuses on the effective treatment of patients who experience panic attacks, anxiety disorders, phobias and social phobias. The journal brings together several key symptoms of depression and anxiety, and attempts to adopt new traditional methods in rehabilitation. magazine focuses on the clinical and management aspects of anxiety and depression, the two most common mental health problems in our society. The journal publishes various articles on depression, mood and anxiety disorders and their management in the field of research, reviews, cases, and communications. The journal’s invited contributions include but are not limited to anxiety, arithmetic, atypical depression, bipolar disorder, catatonic depression, depression, dysthymia, feelings, senile phobia, hepatitis C, interference Subjects such as vegetarian therapy, interpersonal rejection, depression, mental and behavioural disorders, mood, nutritional deficiencies, panic disorder, postpartum depression, psychomotor retardation, sadness, discomfort, etc. All published articles are accepted by highly qualified expert reviewers after a peer review process to meet the goals of standard scientific.

Top