செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

இம்யூனோ செல் உயிரியல்

இம்யூனாலஜி என்பது உயிரியல் மருத்துவ அறிவியலின் ஒரு கிளை ஆகும், இது அனைத்து உயிரினங்களிலும் உள்ள நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆய்வு செய்கிறது. இது உடல்நலம் மற்றும் நோய்கள் ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலும் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் உடலியல் செயல்பாட்டைக் கையாள்கிறது; நோயெதிர்ப்பு கோளாறுகளில் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயலிழப்புகள், விட்ரோ, சிட்டு மற்றும் விவோவில் உள்ள நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் கூறுகளின் உடல், வேதியியல் மற்றும் உடலியல் பண்புகள். நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் பல கூறுகள் உண்மையில் செல்லுலார் இயல்புடையவை மற்றும் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட உறுப்புடனும் தொடர்புடையவை அல்ல, மாறாக உடல் முழுவதும் அமைந்துள்ள பல்வேறு திசுக்களில் உட்பொதிக்கப்பட்டவை அல்லது புழக்கத்தில் உள்ளன.

இம்யூனோ செல் உயிரியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

சிங்கிள் செல் பயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & செல்லுலார் இம்யூனாலஜி, இம்யூனோம் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூன் ரிசர்ச், இம்யூனாலஜி & செல் பயாலஜி, செல் உயிரியல் மற்றும் மரபியல், செல் உயிரியல் மற்றும் நச்சுயியல், உயிரணு உயிரியலில் தற்போதைய கருத்து, நோயெதிர்ப்புப் போக்குகள் - செல்

Top