செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

உயிரணு உயிரியலின் ஹிஸ்டாலஜி

ஹிஸ்டாலஜி என்பது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் செல்கள் மற்றும் திசுக்களின் நுண்ணிய உடற்கூறியல் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். இது பொதுவாக ஒரு ஒளி நுண்ணோக்கி அல்லது எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் கீழ் செல்கள் மற்றும் திசுக்களை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது, அவை ஒரு நுண்ணோக்கி ஸ்லைடில் பிரிக்கப்பட்டு, படிந்த மற்றும் ஏற்றப்படுகின்றன. திசு வளர்ப்பைப் பயன்படுத்தி வரலாற்று ஆய்வுகள் நடத்தப்படலாம், அங்கு உயிருள்ள மனித அல்லது விலங்கு செல்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பல்வேறு ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்காக செயற்கை சூழலில் பராமரிக்கப்படுகின்றன. நுண்ணிய கட்டமைப்புகளை காட்சிப்படுத்தும் திறன் ஹிஸ்டாலஜிக்கல் கறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அடிக்கடி மேம்படுத்தப்படுகிறது. ஹிஸ்டாலஜி என்பது உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்தின் இன்றியமையாத கருவியாகும்.

உயிரணு உயிரியலின் ஹிஸ்டாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

நோயெதிர்ப்பு ஆராய்ச்சி, உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஒற்றை செல் உயிரியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் பகுப்பாய்வு உயிர்வேதியியல், உயிரணு உயிரியல் மற்றும் ஹிஸ்டாலஜி இதழ், ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் செல் உயிரியல், மூலக்கூறு ஹிஸ்டாலஜி, ஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி மற்றும் செல் உயிரியல், மற்றும் உயிரணு உயிரியல் ஹிஸ்டாலஜி

Top