செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

எபிடெலியல் செல்கள்

இணைப்பு திசு, தசை திசு மற்றும் நரம்பு திசு ஆகியவற்றுடன் எபிதீலியம் விலங்கு திசுக்களின் நான்கு அடிப்படை வகைகளில் ஒன்றாகும். எபிடெலியல் திசுக்கள் உடல் முழுவதும் கட்டமைப்புகளின் துவாரங்கள் மற்றும் மேற்பரப்புகளை வரிசைப்படுத்துகின்றன. பல சுரப்பிகள் எபிடெலியல் செல்களால் ஆனவை. எபிடெலியல் செல்களின் செயல்பாடுகளில் சுரப்பு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறிஞ்சுதல், பாதுகாப்பு, டிரான்ஸ்செல்லுலர் போக்குவரத்து மற்றும் உணர்வைக் கண்டறிதல் ஆகியவை அடங்கும். எபிதீலியல் அடுக்குகளில் இரத்த நாளங்கள் இல்லை, எனவே அவை அடிப்படை இணைப்பு திசுக்களில் இருந்து அடித்தள சவ்வு வழியாக பொருட்களின் பரவல் மூலம் ஊட்டச்சத்தைப் பெற வேண்டும்.

எபிடெலியல் செல்கள் தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & மெடிக்கல் ஜெனோமிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் நியூரோஇன்ஃபெக்சியஸ் டிசீசஸ், ஜர்னல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் & தெரபி, எபிடெமியாலஜி: ஓபன் அக்சஸ், ஏர்வே எபிடெலியல் செல்கள், சைனீஸ் ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர், இன்ஃபெக்ஷன் மற்றும் இம்யூனிட்டி, ஆன்கோஜீன், பரிசோதனை உயிரணு ஆராய்ச்சி, உயிரியல் வேதியியல் இதழ்

Top