செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

கருவில் முன்னேற்றம்

கருவியல் என்பது கருமுட்டை கருவுற்றதிலிருந்து கரு நிலை வரை கரு வளர்ச்சியைக் கையாளும் உயிரியலின் கிளை ஆகும். இருதரப்பு விலங்குகளில், முழு விலங்கு இராச்சியத்தையும் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் இரண்டு வழிகளில் ஒன்றில் பிளாஸ்டுலா உருவாகிறது. பல உயிரினங்களில் உள்ள கருக்கள் பெரும்பாலும் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டங்களில் ஒன்றைப் போலவே தோன்றும். இனங்கள் பகிரப்பட்ட பரிணாம வரலாற்றைக் கொண்டிருப்பதால் இந்த ஒற்றுமைக்கான காரணம். இனங்களுக்கிடையேயான இந்த ஒற்றுமைகள் ஹோமோலோகஸ் கட்டமைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கருவில் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பான இதழ்கள்

மனித மரபியல் மற்றும் கருவியல் , கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளாவிய, இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் & ஸ்டெம் செல் உயிரியல், கருவியல் சர்வதேச இதழ், வளர்ச்சி உயிரியல் சர்வதேச இதழ், நியூரோ எம்பிரியாலஜி, உடற்கூறியல் கரு உயிரியல் முன்னேற்றங்கள்

Top