செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

வளர்ச்சி உயிரியல்

வளர்ச்சி உயிரியல் என்பது விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் வளரும் மற்றும் வளரும் செயல்முறையின் ஆய்வு ஆகும், மேலும் இது ஆன்டோஜெனிக்கு ஒத்ததாகும். விலங்குகளில் பெரும்பாலான வளர்ச்சி கரு வாழ்வில் நிகழ்கிறது, ஆனால் இது மீளுருவாக்கம், பாலின இனப்பெருக்கம் மற்றும் உருமாற்றம் மற்றும் வயதுவந்த உயிரினத்தில் ஸ்டெம் செல்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வேறுபாடு ஆகியவற்றிலும் காணப்படுகிறது. தாவரங்களில், கருக்கள், தாவர இனப்பெருக்கம் மற்றும் வேர்கள், தளிர்கள் மற்றும் பூக்களின் இயல்பான வளர்ச்சியில் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. வளர்ச்சி உயிரியல் நவீன ஸ்டெம் செல் உயிரியலை உருவாக்க உதவியது, இது மனித ஆரோக்கியத்திற்கு பல முக்கியமான நடைமுறை நன்மைகளை உறுதியளிக்கிறது.

வளர்ச்சி உயிரியல் தொடர்பான இதழ்கள்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்பு உயிரியல், பிறந்த குழந்தை உயிரியல் இதழ், உயிரியல் அமைப்புகள்: திறந்த அணுகல், மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவ இதழ், வளர்ச்சி உயிரியல், வளர்ச்சி உயிரியல் சர்வதேச இதழ், வளர்ச்சி உயிரியல் இதழ், வளர்ச்சி உயிரியல் ஆராய்ச்சி இதழ், வளர்ச்சி உயிரியல், BMC வளர்ச்சி உயிரியல், செல் மற்றும் வளர்ச்சி உயிரியல் உயிரியல் ஆண்டு ஆய்வு

Top