செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

கிருமி செல்கள்

ஒரு கிருமி உயிரணு என்பது பாலியல் ரீதியாக இனப்பெருக்கம் செய்யும் ஒரு உயிரினத்தின் கேமட்களை உருவாக்கும் எந்தவொரு உயிரியல் கலமாகும். பல விலங்குகளில், கிருமி செல்கள் பழமையான ஸ்ட்ரீக்கில் உருவாகின்றன மற்றும் ஒரு கருவின் குடல் வழியாக வளரும் கோனாட்களுக்கு இடம்பெயர்கின்றன. அங்கு, அவை மைட்டோசிஸ் மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு என இரண்டு வகையான உயிரணுப் பிரிவுக்கு உட்படுகின்றன, அதைத் தொடர்ந்து முதிர்ந்த கேமட்களாக, முட்டை அல்லது விந்தணுக்களாக செல்லுலார் வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. விலங்குகளைப் போலல்லாமல், தாவரங்கள் ஆரம்பகால வளர்ச்சியில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்ட கிருமி செல்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, வயது வந்தோரில் உள்ள சோமாடிக் செல்களில் இருந்து கிருமி செல்கள் வரலாம்.

கிருமி உயிரணுக்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மனித மரபியல் மற்றும் கருவியல், ஆண்ட்ரோலஜி-திறந்த அணுகல், தாவர உயிர் வேதியியல் மற்றும் உடலியல் இதழ், இனப்பெருக்கம் உயிரியல், புற்றுநோய்க்கான பிரிட்டிஷ் இதழ், சிறுநீரக இதழ், சர்வதேச ஆண்ட்ரோலஜி, வளர்ச்சியின் வழிமுறைகள், சைட்டோஜெனடிக் மற்றும் மரபணு ஆராய்ச்சி

Top