செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

இரத்த அணுக்கள்

ஒரு இரத்த அணு ஹீமாடோசைட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஹீமாடோபாய்சிஸ் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு கலமாகும், இது பொதுவாக இரத்தத்தில் காணப்படுகிறது. பாலூட்டிகளில், இவை மூன்று பொது வகைகளின் கீழ் வருகின்றன, அவை சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் - எரித்ரோசைட்டுகள்; வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் - லுகோசைட்டுகள்; பிளேட்லெட்டுகள் - த்ரோம்போசைட்டுகள். இந்த மூன்று வகையான இரத்த அணுக்கள் மொத்தமாக 45% இரத்த திசுக்களின் அளவைக் கூட்டுகின்றன, மீதமுள்ள 55% அளவு இரத்தத்தின் திரவக் கூறுகளான பிளாஸ்மாவால் ஆனது. இந்த வால்யூம் சதவிகிதம் ஹெமாடோக்ரிட் மையவிலக்கு அல்லது ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி மூலம் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் ஆண்களில் 45% செல்கள் மற்றும் பெண்களில் 40% ஆகும்.

இரத்த அணுக்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் இதழ், உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல், எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், ஹீமாட்டாலஜி மற்றும் த்ரோம்போம்போலிக் நோய்களின் இதழ், லுகேமியாவின் இதழ், இரத்த அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் மற்றும் நோய்கள், இரத்த இதழ், இரத்த புற்றுநோய் இருமுறை இதழ், இரத்தமாற்ற மருத்துவ இதழ் இரத்தம் மற்றும் மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை

Top