லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

ஹேரி செல் லுகேமியா

ஹேரி செல் லுகேமியா அரிதானது. இது பெரும்பாலும் 40-60 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது மற்றும் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு மிகவும் பொதுவானது. HCL பொதுவாக மிக மெதுவாக உருவாகிறது. HCL ஆனது Bâ€Â'லிம்போசைட் எனப்படும் ஒரு வகை வெள்ளை இரத்த அணுக்களை பாதிக்கிறது. இந்தக் கலத்தை நுண்ணோக்கியின் கீழ் ஆய்வு செய்யும் போது, ​​அதன் மேற்பரப்பில் முடி போன்ற வளர்ச்சிகள் (திட்டங்கள்) இருப்பது போல் தெரிகிறது. இங்கிருந்துதான் எச்.சி.எல்.
HCL இல், அசாதாரண வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் மண்ணீரலில் உருவாகி அதை வளரச் செய்கின்றன. விரிவாக்கப்பட்ட மண்ணீரல் இரத்த ஓட்டத்தில் இருந்து சாதாரண இரத்த அணுக்களை அகற்றலாம். இது இரத்த சிவப்பணுக்கள் மற்றும் சாதாரண வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையையும் குறைக்கலாம். HCL இன் காரணங்கள் தெரியவில்லை. இது தொற்று அல்ல, மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப முடியாது.

ஹேரி செல் லுகேமியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்

லுகேமியா ஜர்னல், Blood, Blood Disorders & Transfusion, Blood & Lymph, Cancer Clinical Trials, Journal of Leukemia and lymphoma, Leukemia and Lymphoma, கருத்தரங்குகள், Hematology, Current Opinion in Hematology, Current Opinion in Oncorology 
Top