ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

நச்சு

நச்சு என்பது உயிரணுக்கள் அல்லது உயிரினங்களுடன் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு நச்சுப் பொருள். டெட்டனஸ், டிப்தீரியா போன்றவற்றுக்கு காரணமான பாக்டீரியா நச்சுகள் மற்றும் ரிசின் மற்றும் பாம்பு விஷம் போன்ற தாவர மற்றும் விலங்கு நச்சுகள் உட்பட ஒரு உயிரினத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் எந்த விஷமும்.

விஷம் என்பது மிகவும் நச்சுப் பூச்சியாகும், விஷத்தன்மை வாய்ந்த உயிரினங்கள் ஒருவித சிறப்பு கருவியைப் பயன்படுத்தி மற்ற உயிரினங்களுக்கு விஷத்தை வழங்குகின்றன அல்லது செலுத்துகின்றன.

டாக்ஸின்
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி, டாக்ஸிகாலஜி ஜர்னல், டாக்ஸிகாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்: திறந்த அணுகல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பகுப்பாய்வு நச்சுயியல் இதழ், நச்சுகள்: திறந்த அணுகல் நச்சுயியல் ஜர்னல், டாக்சிகன், ஜர்னல் ஆஃப் டாக்சின்கள், தற்போதைய நச்சு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச இதழ்.

Top