ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

நுண்ணுயிர் நச்சுகள்

நுண்ணுயிர் நச்சுகள் பாக்டீரியா, பூஞ்சை போன்ற நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த மனித விஷம் ஆகும். அவை அடிப்படையில் எக்சோடாக்சின்கள் அல்லது எண்டோடாக்சின்கள் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் வேறுபடுகின்றன.

நுண்ணுயிர் நச்சுகள் அடிப்படையில் எக்சோடாக்சின்கள் மற்றும் எண்டோடாக்சின்களில் வேறுபடுகின்றன, அவை அவற்றின் பொறிமுறையின் செயல்பாட்டிற்கு வேறுபடுகின்றன.

நுண்ணுயிர் நச்சுகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவ நச்சுயியல் இதழ், நச்சுயியல் இதழ், நச்சுயியல்: திறந்த அணுகல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பகுப்பாய்வு நச்சுயியல் இதழ், நச்சுகள், நச்சுத்தன்மை, மருத்துவ நச்சுயியல் இதழ், விட்ரோவில் நச்சுயியல், நச்சுயியல் அறிவியல், நச்சுயியல் அறிவியல்.

Top