ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

கண் நச்சுயியல்

கண் நச்சுயியல் என்பது கண்களைப் பாதிக்கும் நச்சுப் பொருட்களின் ஆய்வு ஆகும். இரசாயன வாயு அல்லது பூச்சிக்கொல்லிகளின் வெளிப்பாடு அல்லது நேரடி தொடர்பு கண்களில் எரிச்சல் மற்றும் கார்னியல் ஒளிபுகாநிலை, கண்புரை, விழித்திரை மற்றும் பார்வை நரம்பு சேதத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

கண் நச்சுயியல் தொடர்பான இதழ்கள்
மருத்துவ நச்சுயியல் இதழ், நச்சுயியல் இதழ், நச்சுயியல்: திறந்த அணுகல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பகுப்பாய்வு நச்சுயியல் இதழ், தோல் மற்றும் கண் நச்சுயியல், மூலக்கூறு உயிரியலில் முறைகள், நச்சுயியல் அறிவியல்.

Top