ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டோக்ஸிகாலஜி என்பது ஒரு சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு இதழாகும், இது பயன்பாட்டு நச்சுயியல், நீர்வாழ் நச்சுயியல், உயிரியல் நச்சுயியல், மருத்துவ நச்சுயியல், கணக்கீட்டு நச்சுயியல், தோல் நச்சுயியல், மருந்து எதிர்வினைகள், எக்ஸிடோடாக்சிசிட்டி, சோதனை நச்சுயியல், மரபணு நச்சுயியல், இன்ஹெலக்டேஷன் நச்சுயியல் நச்சுகள், நுண்ணுயிர் நச்சுகள், மூலக்கூறு நச்சுயியல், மைக்கோடாக்சின், நரம்பியல் நச்சுயியல், கண் நச்சுயியல், தொழில் நச்சுயியல், குழந்தை நச்சுயியல், நச்சு விளைவுகள், நச்சுத்தன்மை, நச்சுயியல் முறைகள் மற்றும் வழிமுறைகள், நச்சு கால்நடை நச்சுயியல் போன்றவை.

Top