ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

எக்ஸிடோடாக்சிசிட்டி

எக்ஸிடோடாக்சிசிட்டி என்பது நியூரான்கள் சேதமடையும் நோயியல் செயல்முறை ஆகும். அவை ரிசெப்டர்களின் அதிகப்படியான செயல்பாடுகளால் கொல்லப்பட்டன. NMDA ஏற்பி மற்றும் AMPA ஏற்பி போன்ற தூண்டுதல் நரம்பியக்கடத்தி குளுட்டமேட்.
குளுட்டமேட் எக்ஸிடோடாக்சிசிட்டி என்பது பல முக்கியமான நுணுக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு பரந்த மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஆய்வுத் துறையாகும்.

எக்ஸிடோடாக்சிசிட்டி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி, டாக்ஸிகாலஜி ஜர்னல், டாக்ஸிகாலஜி: திறந்த அணுகல், சுற்றுச்சூழல் & பகுப்பாய்வு நச்சுயியல் இதழ், மருத்துவ நச்சுயியல் இதழ், நச்சுயியல் ஆவணக் காப்பகம், நச்சுயியல் அறிவியல் இதழ், டோக்சிகாலஜி ஜர்னல் ஆஃப் தற்போதய டோக்சிகாலஜி ஜர்னல் நச்சுயியல்.

Top