கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்

கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-3103

ஆழமற்ற நீர் சமன்பாடு

ஆழமற்ற நீரில் எண்ணெய் தோண்டுவது ஆபத்தானது மற்றும் சேதமடைந்தால் சரிசெய்வது எளிது, ஏனெனில் டைவர்ஸ் கிணற்றை அடைய முடியும். ஆழமற்ற நீர் ரிக்குகள் கடலின் அடிப்பகுதியை அடையும் கால்களைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் நீரின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே ப்ளோ-அவுட் தடுப்புகளை (BOPs) கொண்டுள்ளன, அவை ஆய்வு, பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்க அணுகக்கூடியவை, மேலும் அவை தொலைவில் அல்லது கைமுறையாக கட்டுப்படுத்தப்படலாம். அவசரம். இந்த கிணறுகள் அறியப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் முதிர்ந்த நீர்த்தேக்கங்களில் தோண்டப்படுகின்றன.

ஆழமற்ற நீர் சமன்பாட்டின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

நீரியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, நீரியல் மற்றும் நீரியல் பொறியியல் இதழ், நீர்வள ஆராய்ச்சி, நீர்வளத் திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை இதழ் - ASCE, நீர்வாழ் பாதுகாப்பு: கடல் மற்றும் நன்னீர் சுற்றுச்சூழல், கடல் மற்றும் நன்னீர் நடத்தை மற்றும் உடலியல், கடல் மற்றும் நன்னீர் அமைப்பு, கடல்சார் ஆராய்ச்சி, கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ் , கடல் புவியியல்

Top