கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்

கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-3103

கடல் வண்டல்

கடலில் சேமிக்கப்படும் குப்பைகள் பூமியைப் பற்றிய சரிபார்க்கக்கூடிய தரவுகளின் ஆவணமாகும், குறிப்பாக அவை உலகளாவிய உயிர் வேதியியல் சுழற்சிகள் பற்றிய தரவை வழங்குகின்றன. கடலில் வண்டல் படிதல் இயற்கை மற்றும் பொருள் நடைமுறைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, எனவே கடல் அறிவியலின் இணைப்பில் பேசப்பட வேண்டும். கடலில் உள்ள அகழிகள் 3 குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகளை உள்ளடக்கியது: அவற்றின் வேரைக் கருத்தில் கொண்டு, தீங்கு விளைவிக்கும், உயிரியக்கவியல் மற்றும் ஆத்திஜெனிக். அவை 30% கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, 30% க்கும் அதிகமான எந்த வகையான பகுதியும் சேற்றில் இருந்தால் அது பெயரிடப்படும். மறுபுறம், மாசற்ற தீங்கு விளைவிக்கும், ஆத்திஜெனிக் அல்லது உயிரியக்கக் கழிவுகள் எதுவும் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்; எச்சம் என்பது தனித்துவமான பகுதிகளின் கலவையாகும்.

கடல் வண்டல் தொடர்பான இதழ்கள்

கடல் அறிவியல் இதழ்: ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, கடல் உயிரியல் மற்றும் கடல்சார் இதழ் , வண்டல் ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச இதழ், தி ISME ஜர்னல், பயோ சயின்ஸ் இதழ், புவி அறிவியல் இதழ், நுண்ணுயிரியல் இதழ், கடல் அறிவியல்: ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் ஜர்னல்.

Top