உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

சிறுநீரக உடலியல்

சிறுநீரகம் என்றால் "சிறுநீரகம்", சிறுநீரக உடலியல் என்பது உடலியல் அல்லது சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். சிறுநீரக உடலியல் என்பது சிறுநீரகங்களின் திறனை ஆய்வு செய்வதை உள்ளடக்கிய ஒரு வரிசையாகும். சிறுநீரக மருத்துவர்கள், சிறுநீரகங்களில் குறிப்பிடத்தக்க நேரத்தைச் செலவிடும் நிபுணர்கள், மருத்துவப் பள்ளியில் தங்களுடைய நேரத்திற்கு இடையே சிறுநீரக உடலியலைப் படிக்கிறார்கள், மேலும் சிறுநீரகத்தின் திறனைப் புரிந்துகொள்வது பல உதவியாளர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. சிறுநீரகங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்துகொள்வது, சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீரகத் திறன் பிரச்சினைகளின் ஆரம்ப நிலைகளில் உள்ள சிக்கல்களை வேறுபடுத்துவதற்கு தனிநபர்களுக்கு உதவும். சிறுநீரக உடலியல், இந்தத் துறை கூடுதலாக அறியப்படுகிறது, சிறுநீரகங்களில் திரவங்கள் நுழையும் நேரம் முதல் அவை தொடர்பு கொள்ளும் நிமிடம் வரை பெரும்பாலான சிறுநீரகங்களின் திறன்களின் விசாரணையை உள்ளடக்கியது. சிறுநீரகங்கள் வடிகட்டுதல், உட்செலுத்துதல், மற்றும் உமிழ்வு உடலின் உள்ளே உள்ள கட்டமைப்புகளின் வகைப்படுத்தலை சமாளிக்க. அவை உடலின் சுற்றோட்ட திரிபு, திரவ சரிசெய்தல் மற்றும் உப்புகளின் சமநிலை ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன, மேலும் சிறுநீரகங்கள் கூடுதலாக வெவ்வேறு உடலியல் எதிர்வினைகளைத் தூண்டும் ஹார்மோன்களை வழங்குகின்றன.

சிறுநீரக உடலியல் உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் தொடர்பான இதழ்கள்
: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், செல் & வளர்ச்சி உயிரியல், நாளமில்லாச் சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், AJP - உடலியல் சமூகவியல் மறுபார்வை, அமெரிக்கன் உடலியல் சமூகம் .

Top