உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

ஒப்பீட்டு உடலியல்

இது செயல்பாட்டு செயல்முறை அல்லது பண்புகளை ஒப்பிடுவதைக் கையாளும் உடலியலின் கிளை ஆகும். ஒப்பீட்டு உடலியலில், வெவ்வேறு உயிரினங்களில் செயலாக்கப்பட்ட முக்கியவற்றின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையின்மை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான உயிரினங்களின் பரிணாம மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உடலியலுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது. ஆரம்பத்தில், உடலியல் முக்கியமாக தனிநபர்கள் மீது கவனம் செலுத்தியது, மறுசீரமைப்பு நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஏக்கத்திலிருந்து பெரும் பகுதியாகும். உடலியல் வல்லுநர்கள் முதன்முதலில் மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களைப் பார்க்கத் தொடங்கியபோது, ​​சில சமயங்களில் வாழ்க்கை வடிவங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் பார்ப்பதில் நேரடியான ஆர்வமும் இல்லை, மேலும் அடிப்படை உடலியல் தரங்களைக் கண்டறியும் ஏக்கத்தில் இருந்து உருவானது. குறிப்பிட்ட விசாரணைகளைப் படிக்க உதவும் குறிப்பிட்ட உயிரினங்களின் இந்த பயன்பாடு க்ரோக் கோட்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பீட்டு உடலியல் உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் தொடர்பான இதழ்
: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், செல் & வளர்ச்சி உயிரியல், நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், ஒப்பீட்டு உடலியல் இதழ் A, உடலியல் ஒப்பீட்டு உடலியல் ulatory, Integrative and Comparative Physiology, Annual Review of Physiology, American Physiological Society Publications.

Top