உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

தடயவியல் உடற்கூறியல்

உடற்கூறியல் பிரிவானது இறப்பு, வயது, மரபணு மக்கள் தொகை, பாலினம் போன்றவற்றின் காரணத்தை அடையாளம் காண உடலின் எச்சங்களைத் தீர்மானிப்பது, ஆய்வு செய்வது மற்றும் அடையாளம் காண்பது. இது பெரும்பாலும் குற்றக் காட்சிகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனித உடல் ஒரு நபரின் முழு அமைப்பையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் தலை, கழுத்து, தண்டு (இதில் கை, கால்கள் மற்றும் கால்கள், கைகள் மற்றும் கால்கள் ஆகியவை அடங்கும். உடலின் அனைத்து அம்சங்களும் பல்வேறு வகையான உயிரணுக்களால் ஆனது, வாழ்க்கையின் அடிப்படை அலகு.

தடயவியல் உடற்கூறியல் உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் தொடர்பான இதழ்கள்
: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், உயிரணு மற்றும் வளர்ச்சி உயிரியல், நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், தடயவியல் அறிவியல், மருத்துவவியல் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் இதழ், மருத்துவவியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ் தடயவியல் மருத்துவம் மற்றும் உடற்கூறியல் ஆராய்ச்சி, தடயவியல் அறிவியல் இதழ், தேசிய தடயவியல் இதழ், தடயவியல் மானுடவியல் மற்றும் மனித ஆஸ்டியோலஜி வளங்கள்.

Top