உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

நரம்பியல்

நியூரோபயாலஜி என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் உயிரணுக்களைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும், இது இந்த உயிரணுக்களின் ஏற்பாடு, அமைப்பு மற்றும் செயல்முறை ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து செயல்பாட்டு சுற்றுகளை உருவாக்குகிறது. இந்த செயல்பாட்டு சுற்றுகள் ஒரு நபரின் தகவல் மற்றும் நடத்தையை செயலாக்குகின்றன. நியூரோபயாலஜி என்பது மனிதர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் பெருமூளை மற்றும் உணர்ச்சி அமைப்புகளைப் படிக்கும் மனதைக் கவரும் அறிவியலாகும். நரம்பியல் உயிரியலில் பெருமூளையின் முன்னேற்றம் அல்லது நோய்த்தொற்றின் நரம்பியல் தொடக்கத்தில் கவனம் செலுத்த முடியும். இந்தத் துறையில் ஆய்வுக்கான பலவிதமான உத்திகள் உள்ளன. சில நரம்பியல் நுண்ணுயிரியல் மனம் மற்றும் உணர்ச்சி அமைப்பின் துணை அணு கட்டமைப்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. பெருமூளைப் புறணியின் திறன் மற்றும் கட்டமைப்பைப் போன்ற பெரிய முழுமையான கட்டமைப்புகள் ஆராயப்படலாம்.
இன்றைய நியூரோபயாலஜியின் ஆரம்பகால சாதனைகள் 1960களுக்கு செல்கின்றன. இத்தகைய ஆய்வுகள் மனதின் செயலாக்கம் மற்றும் உருவாக்கும் பகுதிகளை தெளிவுபடுத்த உதவியது. ஆரம்பகால நரம்பியல் வல்லுநர்கள் ஒற்றை நியூரான்கள் மற்றும் அமீன் நரம்பியக்கடத்திகளின் பண்புகளை ஆராய்ந்தனர், நரம்பியக்கடத்தலில் பெப்டைட்களின் பகுதியை மதிப்பிட்டு, கருவின் பெருமூளையின் முன்னேற்றத்தைப் பின்பற்றினர். இந்த காலகட்டத்தின் மிக முக்கியமான விசாரணையானது, காட்சி தயாரிப்பில் உள்ள எடை மிகுந்த சிப் ஆகும், இதற்காக டேவிட் ஹூபல் மற்றும் டார்ஸ்டன் வீசல் 1981 நோபல் பரிசை வென்றனர்.

நியூரோபயாலஜி உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் தொடர்பான இதழ்கள்
: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், செல் மற்றும் வளர்ச்சி உயிரியல், நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், நியூரோபயாலஜி, நரம்பு உயிரியல் வளர்ச்சி, நரம்பியல் வளர்ச்சியின் இதழ்.

Top