உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

செல் உடலியல்

உயிரணு உடலியல் என்பது செல்லின் செயல்பாடு மற்றும் சுற்றுப்புறங்களுடனான அதன் உறவின் இயற்கையான ஆய்வு ஆகும். "உடலியல்" என்ற வெளிப்பாடு ஒரு உயிரினத்தில் நிகழும் அனைத்து பொதுவான செயல்பாடுகளையும் குறிக்கிறது. மனித உடலியல் அமைப்பில், செல் உடலியல் என்ற சொல், அடுக்குப் போக்குவரத்து, நியூரான் பரிமாற்றம் மற்றும் (ஒவ்வொரு முறையும் குறைவாக) தசை திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவற்றின் உடலியலுக்குத் தொடர்ந்து பொருந்தும். மொத்தத்தில், இவை ஜீவனாம்சம், இரத்தத்தைப் பரப்புதல் மற்றும் தசைகளின் சுருக்கம் ஆகியவற்றைப் பரப்புகின்றன, பின்னர் அவை மனித உடலியலின் முக்கியமான பகுதிகளாகும். மனித உயிரணுக்களின் (மற்றும் பிற வாழ்க்கை கட்டமைப்புகளின் செல்கள்) பொது உடலியல் திறன் பற்றிய முழுமையான சித்தரிப்புக்கு, செல் அறிவியல் கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

 

உயிரணு உடலியல் உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் தொடர்பான இதழ்கள்
: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், செல் மற்றும் வளர்ச்சி உயிரியல், நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், செல்லுலார் உடலியல் மற்றும் உடலியல் உயிரியல், உயிரியல் உயிரியல், உயிரியல் உயிரியல் வேதியியல்.

Top