உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

ஒப்பீட்டு உடற்கூறியல்

இது வெவ்வேறு இனங்களின் கட்டமைப்பின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையின்மை பற்றிய ஆய்வு; இது முக்கியமாக பரிணாமம் மற்றும் பைலோஜெனியைப் படிக்கப் பயன்படுகிறது. பரிணாம வளர்ச்சியின் போது உடலால் மாற்றியமைக்கப்படும் கட்டமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றம். மனிதனின் விசாரணை அமைப்பில் வாழ்க்கை உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் ஆகியவை அடங்கும். மனித உடலானது, உணரக்கூடிய திறன் கொண்ட வகைகள் எனப்படும் உடற்கூறியல் அல்லாத வெறித்தனமான முரண்பாடுகளைக் குறிக்கலாம்.

ஒப்பீட்டு உடற்கூறியல் உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் தொடர்பான இதழ்கள்
: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், உயிரணு மற்றும் வளர்ச்சி உயிரியல், நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி, தடயவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், சர்வதேச ஒப்பீட்டு ஜூனல் உடற்கூறியல், சர்வதேச ஜர்னல் ஆஃப் ஒப்பீட்டு ஜூனல் உடற்கூறியல் விஸ்டா அர்ஜென்டினா டி அனடோமியா ஆன்லைன்.

Top