தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

தாவர மரபணுக்கள்

தாவர மரபணுக்கள் சேர்க்கப்பட்ட யூகாரியோடிக் மரபணுக்களைக் காட்டிலும் சுற்றுடன் சேர்க்கப்படுகின்றன, மேலும் காலப்போக்கில் டிஎன்ஏ வரிசைகளின் ஏராளமான பரிணாம புரட்டுகள் மற்றும் திருப்பங்களை மதிப்பீடு வெளிப்படுத்துகிறது. தாவரங்களின் தோற்றம் பரந்த அளவில் மாற்றப்பட்ட குரோமோசோம் எண்கள் மற்றும் வகைப்படுத்தப்பட்ட ப்ளோயிடி நிலைகள். ஒட்டுமொத்தமாக, பல்ப் மரபணுக்களின் அளவீடு (குரோமோசோம்களின் அளவு மற்றும் முழுமையான நியூக்ளியோடைடு அடிப்படை-ஜோடிகள்) உயிரியல் உலகில் எந்தவொரு காமன்வெல்த்தின் மிகப்பெரிய பிறழ்வை வெளிப்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, டூலிப்ஸ் குழந்தை எட்ஜர் அரபிடோப்சிஸ் தலியானாவை விட 170 மடங்கு அதிகமான டிஎன்ஏவைக் கொண்டுள்ளது. விலங்குகள் போன்ற தாவரங்களின் டிஎன்ஏ, அவற்றின் அபியோஜெனடிக் உள்ளடக்கத்தை மாற்றியமைக்கும் ஏற்பாட்டின் மறுபரிசீலனைகள், ஏற்பாட்டின் தலைகீழ்கள் அல்லது இடமாற்றக்கூடிய அம்ச செருகல்களின் பகுதிகளுக்கு இடமளிக்கும். பாரம்பரியமாக, குரோமோசோம் தலைகீழ் மற்றும் ப்ளோயிடியில் ஏற்படும் பிறழ்வு, பல்ப் இனம் எவ்வாறு உருவானது என்பதை ஒரு கணக்கிற்கு ஏற்றவாறு பழக்கப்படுத்துகிறது.

தாவர மரபணுக்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & உடலியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் தாவர உடலியல், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி-செல் சயின்ஸ் பிசியாலஜி, பெஸ்டிக் உயிரியல்

Top