தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

என்சைம் செயல்பாடு

என்சைம் செயல்பாடு, சில நேரங்களில் உயிரியல் வேதியியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது உயிரினங்களுக்குள் மற்றும் தொடர்புடைய இரசாயன செயல்முறைகளின் ஆய்வு ஆகும். உயிர்வேதியியல் சமிக்ஞை மூலம் தகவல் ஓட்டம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் மூலம் இரசாயன ஆற்றலின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், உயிர்வேதியியல் செயல்முறைகள் வாழ்க்கையின் சிக்கலான தன்மையை உருவாக்குகின்றன. கடந்த 40 ஆண்டுகளில், உயிர்வேதியியல் வாழ்க்கை செயல்முறைகளை விளக்குவதில் மிகவும் வெற்றிகரமாக உள்ளது, இப்போது தாவரவியல் முதல் மருத்துவம் வரையிலான வாழ்க்கை அறிவியலின் அனைத்து பகுதிகளும் உயிர்வேதியியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இன்று, தூய உயிர் வேதியியலின் முக்கிய கவனம், உயிரியல் மூலக்கூறுகள் உயிரணுக்களுக்குள் நிகழும் செயல்முறைகளை எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதாகும், இது முழு உயிரினங்களின் ஆய்வு மற்றும் புரிதலுடன் பெரிதும் தொடர்புடையது. என்சைம் செயல்பாடு என்சைம் செயல்பாட்டுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது, என்சைம் செயல்பாட்டின் ஆய்வு, இதன் மூலம் டிஎன்ஏவில் குறியிடப்பட்ட மரபணு தகவல்கள் வாழ்க்கையின் செயல்முறைகளை விளைவிக்க முடியும். பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் சரியான வரையறையைப் பொறுத்து, மூலக்கூறு உயிரியலை ஆய்வு செய்வதற்கும் ஆய்வு செய்வதற்கும் ஒரு கருவியாக என்சைம் செயல்பாட்டின் ஒரு கிளையாக கருதலாம்.

என்சைம் செயல்பாட்டின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & உடலியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல், மூலக்கூறு தாவர-நுண்ணுயிர் தொடர்புகள், உடலியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் இதழ், அமெரிக்கன் ஜூர்னலஜி தாவர உடலியல் இதழ்

Top