தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

தாவர சூழலியல்

தாவர சூழலியல் என்பது சுற்றுச்சூழலின் ஒரு துணைப்பிரிவாக இருக்கலாம், இது தாவரங்களின் பரவல் மற்றும் மிகுதி, தாவரங்களின் மிகுதியில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் விளைவுகள் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்கிறது. இந்த சதுரத்தின் மாதிரிகள் வட அமெரிக்காவில் மிதமான இலையுதிர் காடுகளின் பரவல், வறட்சி அல்லது தாவரங்கள் உயிர்வாழ்வதில் வெள்ளம் மற்றும் தண்ணீருக்காக பாலைவன தாவரங்களுக்கு இடையேயான போட்டி அல்லது புல்வெளிகளின் கலவையில் மேய்ச்சல் விலங்குகளின் விளைவுகள் ஆகியவற்றை அளவிடுகின்றன.

தாவர சூழலியல் தொடர்பான இதழ்கள்:

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & உடலியல்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் தாவர உடலியல், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி-செல் சயின்ஸ் பிசியாலஜி, பெஸ்டிக் உயிரியல்

Top