தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

தாவர உயிர்வேதியியல்

தாவர உயிர்வேதியியல் என்பது ஒரு தாவரத்தின் மூலக்கூறு செயல்பாட்டை விளக்கும் அடிப்படை அறிவியலின் முக்கியமான துறை மட்டுமல்ல, விவசாயம் மற்றும் மருந்துப் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் பங்களிக்கும் நிலையில் உள்ள ஒரு பயன்பாட்டு அறிவியலாகும். தாவர உயிர்வேதியியல் சில நேரங்களில் தாவர உயிர்வேதியியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது உயிரினங்களுக்குள் மற்றும் தொடர்புடைய இரசாயன செயல்முறைகள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். உயிர்வேதியியல் சமிக்ஞை மூலம் தகவல் ஓட்டம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் மூலம் இரசாயன ஆற்றலின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், உயிர்வேதியியல் செயல்முறைகள் வாழ்க்கையின் சிக்கலான தன்மையை உருவாக்குகின்றன. கடந்த 40 ஆண்டுகளில், உயிர்வேதியியல் வாழ்க்கை செயல்முறைகளை விளக்குவதில் மிகவும் வெற்றிகரமாக உள்ளது, இப்போது தாவரவியல் முதல் மருத்துவம் வரையிலான வாழ்க்கை அறிவியலின் அனைத்து பகுதிகளும் உயிர்வேதியியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இன்று,

தாவர உயிர்வேதியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல் இதழ் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & உடலியல்: திறந்த அணுகல் திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ் திறந்த அணுகல் தாவர உடலியல், தாவர உடலியல் மற்றும் உயிரியல் வேதியியல், உயிரியல் தொழில்நுட்பம் நுண்ணுயிரியல், பயோடெக்னாலஜி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்

Top