மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்

மருத்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2574-0407

நல்ல மருத்துவ பயிற்சி

நல்ல மருத்துவப் பயிற்சி (GCP) என்பது ஒரு சர்வதேச தரத் தரநிலையாகும், இது ICH ஆல் வழங்கப்படுகிறது, இது தரநிலைகளை வரையறுக்கும் ஒரு சர்வதேச அமைப்பாகும், இது மனித பாடங்களை உள்ளடக்கிய மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கான விதிமுறைகளாக அரசாங்கங்கள் மாற்றலாம். GCP ஒரு மருத்துவ ஆய்வின் நெறிமுறை அம்சங்களில் கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை அமல்படுத்துகிறது. மருத்துவ நெறிமுறை, பதிவு செய்தல் மற்றும் பயிற்சிக்கான ஆவணங்கள் அடிப்படையில் உயர் தரநிலைகள் தேவை. GCP ஆய்வுகள் அறிவியல் பூர்வமாக உண்மையானவை என்பதையும், விசாரணைத் தயாரிப்பின் மருத்துவ பண்புகள் முறையாக ஆவணப்படுத்தப்படுவதையும் உறுதி செய்வதே நோக்கமாக உள்ளது. ஒரு புதிய மருந்து, ஒரு நடத்தை தலையீடு அல்லது நேர்காணல் அல்லது கணக்கெடுப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியை நடத்தினாலும், GCP, புலனாய்வாளர்களுக்கும் அவர்களின் ஆய்வுக் குழுக்களுக்கும் மனித பாடங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் தரமான தரவைச் சேகரிப்பதற்கும் கருவிகளை வழங்குகிறது.

நல்ல மருத்துவப் பயிற்சி தொடர்பான இதழ்கள்

மருந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி, டயாலிசிஸ் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி, நீரிழிவு ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி, மருத்துவப் பயிற்சியின் சர்வதேச இதழ், மன ஆரோக்கியத்தில் மருத்துவப் பயிற்சி மற்றும் தொற்றுநோயியல் இதழ்

Top