குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

மரபணு இலக்கு

மரபணு இலக்கு என்பது ஒரு மரபணு நுட்பமாகும், இது ஒரு எண்டோஜெனஸ் மரபணுவை மாற்ற ஹோமோலோகஸ் மறுசீரமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. இது ஒரு மரபணுவை நீக்கவும், ஒரு மரபணுவைச் சேர்க்கவும் மற்றும் புள்ளி பிறழ்வுகளை அறிமுகப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. மரபணு இலக்கு நிரந்தரமாக அல்லது நிபந்தனையாக இருக்கலாம். மரபணு இலக்கு என்பது மனித மரபணு நோய்களை நீக்கி ("நாக் அவுட்"), அல்லது ("நாக்கிங் இன்"), பல்வேறு மாதிரிகளில் ஆர்வமுள்ள குறிப்பிட்ட பிறழ்வுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மரபணு இலக்கு தொடர்பான இதழ்கள்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனெசிஸ், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ், பரம்பரை மரபியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம், மனித மரபியல் & கருவியல், மருத்துவ மரபியல் அமெரிக்க இதழ் - மருத்துவ மரபியல் கருத்தரங்குகள், அமெரிக்க மருத்துவ மரபியல், நரம்பியல் மரபியல், ஆன்மிகலிஜியென்டிக்ஸ்

Top