குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

மரபணு குளோனிங் (டிஎன்ஏ குளோனிங்)

மரபணு குளோனிங் (டிஎன்ஏ குளோனிங்) என்பது ஒரு மரபணு பொறியியல் நுட்பமாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ வரிசையின் சரியான நகல்களை உருவாக்குவதை ஊக்குவிக்கிறது. இலக்கு மரபணு(கள்) கொண்ட டிஎன்ஏ, கட்டுப்பாட்டு நொதிகளைப் பயன்படுத்தி துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, பிளாஸ்மிட்கள் போன்ற குளோனிங் வெக்டர்களில் செருகப்படுகிறது, இது பாக்டீரியம் ஈ.கோலை போன்ற பொருத்தமான ஹோஸ்ட் செல்களுக்கு மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏவை மாற்றுகிறது.

மரபணு குளோனிங்கின் தொடர்புடைய இதழ்கள் (டிஎன்ஏ குளோனிங்)

ஆன்டிவைரல்ஸ் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்கள், ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயோமார்க்ஸ் & நோயறிதல், ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் முன்னேற்றங்கள், டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல், செயற்கை DNA: PNA மற்றும் XNA, DNA மற்றும் செல் உயிரியல், DNA பழுதுபார்ப்பு, மொபைல் DNA, DNA மற்றும் செல் உயிரியல்.

Top