குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

குளோனிங் வெக்டார்

குளோனிங் வெக்டார் என்பது நிலையான டிஎன்ஏவின் ஒரு சிறிய துண்டாகும், இதில் ஒரு வெளிநாட்டு டிஎன்ஏ துண்டுகளை குளோனிங் நோக்கங்களுக்காக செருகலாம். பல வகையான குளோனிங் திசையன்கள் உள்ளன, பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவது மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மிட்கள். குளோனிங் பொதுவாக Escherichia coli ஐப் பயன்படுத்தி முதலில் செய்யப்படுகிறது, மேலும் E. coli இல் குளோனிங் திசையன்கள் பிளாஸ்மிடுகள், பாக்டீரியோபேஜ்கள், காஸ்மிடுகள் மற்றும் பாக்டீரியா செயற்கை குரோமோசோம்கள் (BACகள்) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

குளோனிங் வெக்டரின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ், அடுத்த தலைமுறை வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் பயன்பாடுகளின் ஜர்னல், ஜீன் டெக்னாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் சைட்டாலஜி & ஹிஸ்டாலஜி, க்ளோனிங் வெக்டார், வைராலஜி ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் அனிமல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் வெக்டர்கள், விலே: ஜர்னல் ஆஃப் வெக்டர் சூழலியல்.

Top