குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

மரபணு பிளவு

மரபணு பிளவு என்பது டிஎன்ஏ இழையில் அடிப்படைகளை சேர்ப்பதற்காக வேதியியல் முறையில் டிஎன்ஏவை வெட்டுவது ஆகும். டிஎன்ஏ கட்டுப்படுத்தும் என்சைம்கள் எனப்படும் சிறப்பு இரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தி வெட்டப்படுகிறது. மரபணு பிரித்தல் என்பது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் செயல்பாட்டின் போது இடைவிடாத மரபணுவின் முதன்மை டிரான்ஸ்கிரிப்டில் இருந்து இன்ட்ரான்களை அகற்றுவதாகும். மனித உயிரணுக்களில், சுமார் 40-60% மரபணுக்கள் மாற்று பிளவுகளை வெளிப்படுத்துவதாக அறியப்படுகிறது.

மரபணு பிளவு தொடர்புடைய இதழ்கள்

உளவியல் மற்றும் உளவியல் சிகிச்சை இதழ், அனஸ்தீசியா & மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் & சிகிச்சை இதழ், மூலக்கூறு உயிரியல், நடத்தை மரபியல், மருத்துவத்தில் மரபியல், மூலக்கூறு மரபியல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம், பிறழ்வு ஆராய்ச்சி-மரபணு நச்சுயியல், புவியியல் நச்சுயியல் மற்றும் நுண்ணுயிர்ச் சிதைவு.

Top