உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

நாளமில்லா அமைப்பு நோய்கள்

நாளமில்லா நோய்கள் என்பது நாளமில்லா அமைப்பின் நோய்கள். நாளமில்லா அமைப்பு நோய்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 1. நாளமில்லா சுரப்பிகளின் மிகை-சுரப்பு 2. நாளமில்லா சுரப்பியின் ஹைப்போ-சுரப்பு 3. நாளமில்லா சுரப்பியின் கட்டிகள். அட்ரீனல் கோளாறுகள், குளுக்கோஸ் ஹோமியோஸ்டாஸிஸ் கோளாறுகள், தைராய்டு கோளாறுகள், கால்சியம் ஹோமியோஸ்டாஸிஸ் கோளாறுகள், பிட்யூட்டரி மற்றும் செக்ஸ் ஹார்மோன் கோளாறுகள் ஆகியவை மிகவும் பொதுவான கோளாறுகள் ஆகும்.

Top