உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

Calcium Homeostasis

Calcium homeostasis is regulating the concentration of calcium ions present in the extracellular fluid. This act of regulating the concentration is highly controlled as they have a stabilizing effect on voltage gated ion channels. When the calcium level in the extra cellular fluid is too low, the condition is called as hypocalcaemia and in converse when the voltage gated channels open and release calcium in a higher concentration, the condition is called as hypercalcemia.

Top