உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

நடத்தை உட்சுரப்பியல்

நடத்தை எண்டோகிரைனாலஜி என்பது ஹார்மோன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வழக்கமான நடத்தையில் அவற்றின் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். நடத்தை உட்சுரப்பியல் தொடர்பான ஆய்வுகள், இரத்த ஓட்ட அமைப்பில் ஹார்மோன் இருப்பதற்கும் சில நடத்தை முறைகள் ஏற்படுவதற்கும் இடையே ஒரு சாதாரண உறவு இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யும் நாளமில்லா சுரப்பி அகற்றப்பட்டால் நடத்தையின் அதிர்வெண் மாறுகிறது என்றும் அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

Top