உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

ஒப்பீட்டு உட்சுரப்பியல்

ஹார்மோன்களின் ஒவ்வொரு பொறிமுறையும் மற்றும் பல்வேறு சுரப்பிகளில் அவற்றின் செயல்களும் ஒரு பொதுவான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகின்றன, குறிப்பாக முதுகெலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பில்லாத ஹார்மோன்கள் ஒவ்வொன்றிலும். எனவே, ஒப்பீட்டு எண்டோகிரைனாலஜி என்பது பல்வேறு நிலைகளில் (துணை மூலக்கூறு, மூலக்கூறு, செல்லுலார் மற்றும் உயிரின நிலைகள்) முதுகெலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பில்லாத நாளமில்லா அமைப்புகளுக்கு இடையிலான சிக்கல்களை ஒப்பிடுவதாகும்.

Top