ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

ஆழமான நரம்பு இரத்த உறைவு

டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ் என்பது ஒரு ஆழமான நரம்புக்குள்,[a] முக்கியமாக கால்களில் இரத்த உறைவு உருவாவதாகும். குறிப்பிடப்படாத அறிகுறிகளில் வலி, வீக்கம், சிவத்தல், வெப்பம் மற்றும் மேலோட்டமான நரம்புகள் ஆகியவை அடங்கும். நுரையீரல் தக்கையடைப்பு, உயிருக்கு ஆபத்தான சிக்கலாகும், இது நுரையீரலுக்குச் செல்லும் ஒரு கட்டியின் பற்றின்மை (எம்போலைசேஷன்) மூலம் ஏற்படுகிறது. டி.வி.டி மற்றும் நுரையீரல் தக்கையடைப்பு ஆகியவை சேர்ந்து, சிரை த்ரோம்போம்போலிசம் எனப்படும் ஒரு நோய் செயல்முறையை உருவாக்குகின்றன. போஸ்ட் த்ரோம்போடிக் சிண்ட்ரோம், மற்றொரு சிக்கலானது, DVT இன் சுகாதாரப் பாதுகாப்புச் செலவில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை அளிக்கிறது. ஆபத்தில் உள்ள நபர்களுக்கான தடுப்பு விருப்பங்களில் ஆரம்ப மற்றும் அடிக்கடி நடைபயிற்சி, கன்று உடற்பயிற்சிகள், ஆன்டிகோகுலண்டுகள், ஆஸ்பிரின், பட்டம் பெற்ற சுருக்க காலுறைகள் மற்றும் இடைவிடாத காற்றழுத்தம் ஆகியவை அடங்கும்.

டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இதயவியல் இதழ், அரித்மியா: திறந்த அணுகல், வாஸ்குலிடிஸ் இதழ், உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல், தமனி இரத்த உறைவு, இரத்த உறைவு மற்றும் வாஸ்குலர் உயிரியல், இரத்த உறைவு மற்றும் இரத்த உறைவு, இரத்த உறைவு மற்றும் இரத்த உறைவு ஆராய்ச்சி இதழ், இரத்த உறைவு மற்றும் இரத்த உறைவு ஆராய்ச்சி sis, பெருந்தமனி தடிப்பு மற்றும் இரத்த உறைவு ஜர்னல், இரத்த உறைவு மற்றும் இரத்த உறைவு இதழ், மருத்துவ மற்றும் பயன்பாட்டு இரத்த உறைவு/ஹெமோஸ்டாஸிஸ், ஹீமோஸ்டாஸிஸ் மற்றும் த்ரோம்போசிஸ் நோய்க்குறியியல், இரத்த உறைவு ஜர்னல்.

Top